Gransherad Sparebank

Stiftningsmøtet ble holdt på kommunelokalet 17. mai 1909 for valg av 9 forstandere og 3 varamenn til forstanderskapet i banken.

Disse 9 ble valgt:
Halvor H.Busnes, K.L.Jore, Torgrim H.Bøen, Hølje H.Kopsland, Gregar G.Siljudalen, Ole H.Nisi, Halvor Kjetilson (Hesledalen), T.A.Kåsa og Leif Bergen.

3 forstandere skulle etter banklova første gang velges av kommunestyret.
Disse 3 ble valgt:
Ordf.H.Folsland, lensmann O.A.Quamme og bonde Hølje Hafsteen.

Hølje H.Kopsland ble tilsatt som kasserer, bokholder og sekretær og fikk fullmakt til å ta over grunnfondet. Banken skulle holde til på Kopsland og ha kontortid hver tirsdag fra kl.10.00-12.00.

Formålet med en sparebank i et bygdesamfunn, var å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra bygdas folk og ellers utover i så vid krets som mulig, for med dette skape grunnlag for en best mulig dekning av det lokale lånebehov.
Som starkapital var kr.5000,00 i minste laget, men etter hvert ble det satt inn penger. Mer penger enn noen hadde tro på, slik at det ved utgangen av første hele driftsår, som var 1910, allerede hadde kommet inn nær kr.45000,00. På samme tid var det innvilga og utbetalt lån for kr.44500,00 fordelt på 34 lånetakere. Behovet for banken synes klart.

Da Hølje H.Kopsland sa opp stillingen og slutta som kasserer, ble Torgrim Sveinson ansatt på betingelser av at bankens kontor ble flyttet til hans hjemsted på Bøen fra 1.februar 1923.
Siden ble bankkontoret flyttet til et rom på Klokkargarden skolehus. Her hadde det tilhold frem til 1955, da Herredshuset ble bygget. Banken overtok her 2 rom og ildfast hvelv.

Banken er i dem seinere åra slått sammen med Hjartdalbanken.
Navnet er nå Hjartdal og Gransherad Sparebank, filialen i Gransherad er lagt ned men banken har filial både på Notodden og Kongsberg.